سپتامبر 21, 2020

مشاوره ی زوج درمانی

ازدواج به عنوان مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی، برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد است و مشاوره ی زوج درمانی شما را در این راه یاری می کند. آنچه در ازدواج مهم است رضایت از ازدواج و سازگاری زناشویی است. سازگاری زناشویی فرایندی است که در طول […]