Eye Movement Desensitization and Reprocessing یا EMDR

به روشی که در روانشناسی به بررسی حرکت چشم افراد پرداخته می شود گفته می شود.

در این روش که بیشتر یرای بررسی نیاز افراد در بازار استفاده می شود.

به وسیله این دستگاه سنجش رفتار چشم فرد و در واقع حرکتی چشمی او بررسی می شود.

پژوهشی در مورد EMDR

برای مثال در پژوهشی می خواستند دلیل عدم حرکت افراد از برخی بخش های یک پاساژ را مطلع شوند

مردم به آن بخش ها نمی روند.

یک روانشناس و مشاور با استفاده از این روش پی برد که رنگ های آن بخش ها نظر افراد را به خود جلب می کند.

همین عامل سبب ایجاد استرس در افراد می شد.

عامل دیگر این پژوهش رنگ تیره سقف بوده که تمرکز بصری افراد را به خود جلب کرده است.

رنگ تیره سقف حس ناخوشایندی را به افراد منتقل کرده است.