نوامبر 8, 2017

کودک مستقل

  کودک مستقل :مستقل بودن  یکی از فرآیند رشد می باشد ، مستقل بودن گرایش ذاتی در کودک می باشد که با بی توجهی و سرکوب آن شخصیت و رفتار کودک تخریب می شود. مستقل بودن کودک زمانی که والدین لجبازی و مستقل بودن را از هم تشخیص نمی دهند […]