نوامبر 5, 2017

شروع افسردگی

شروع افسردگی فقط مخصوص زنان نیست چون به دنیا آمدن فرزند مخصوصا برای پدر بسیار خوشایند می باشد، ولی در این میان به دلیل توجهبیش از حد همسرش به فرزند گاهی مشکلات افسردگی برای پدر به وجود می آید. عامل افسردگی مردان مهم ترین عامل افسردگی مردان که موجب می شود […]