اکتبر 21, 2017

تلاش کردن یکی از عوامل اصلی انرژی در جامعه

پیشرفت کردن در جامعه بستگی به کار و کوشش دارد ، یکی از عواملی که باعث رسیدن انسان به کمال می باشد کار کردن است و تنبلی کردن رکورد ناتوانی را به همراه دارد. عوامل اصلی انرژی در جامعه عوامل موثر در کار کردن و دور شدن از تنبلی شامل […]