کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در ترک شیشه (اعتیاد)

یکی از روش‌هایی که در دنیا برای ترک مواد محرک (مثل ترکیبات آمفتامینی و شیشه) مورد توجه قرار گرفت، استفاده از روش «نوروفیدبک» است و بر این اساس مشاهده شد که با توجه به صدمه‌ای که به مغز می‌رسد، اگر بتوان با تمرین‌هایی که به فرد می‌دهند، عملکرد مغز را درست می‌کنند و عواملی مانند وسوسه و افسردگی را از بین می‌برند، میزان موفقیت این افراد در پاک بودن به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.
طی پیگیری شش تا هشت سال مشاهده شد که 81 درصد افرادی که شیشه و سایر ترکیبات محرک استفاده می‌کردند و با استفاده از نوروفیدبک درمان شده بودند، دیگر به سوی اعتیاد برگشت نکردند، به عبارت بهتر با استفاده از این روش توانستند مغز را به میزان قابل توجهی به سمت نرمال عمل کردن برگردانند.کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در ترک شیشه (اعتیاد)


هدف اصلی در یبوفیدبک فراهم آوردن امکان تغییر ارادی بعضی پارامترهای خاص است که شامل افزایش فعالیت یک باند فرکانسی خاص و کاهش در سایر باندهاست. این کار با دادن فیدبک به شخص صورت می‌گیرد.
اگر چه هنوز در مورد این که چرا روش‌های بیوفیدبک در درمان برخی بیماریها مؤثرند مجهولات فراوانی وجود دارد ولی استفاده از آن بطور روزافزونی در حال افزایش است. علیرغم تأثیرات مثبت فراوان، در موارد معدودی از جمله تداخل با سطح خونی داروی انسولین‌، باید توجه و دقت کافی، مشورت با پزشک متخصص به هنگام استفاده از تکنیک‌های بیوفیدبک معمول گردد.

منبع:مقالات کانون مشاوران ایران

اکتبر 20, 2015
کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در ترک شیشه

کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در ترک شیشه (اعتیاد)

کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در ترک شیشه (اعتیاد) یکی از روش‌هایی که در دنیا برای ترک مواد محرک (مثل ترکیبات آمفتامینی و شیشه) مورد توجه قرار گرفت، استفاده از روش «نوروفیدبک» است و بر این اساس مشاهده شد که با توجه به صدمه‌ای که به مغز می‌رسد، اگر بتوان با […]