جولای 13, 2020

ویژگی های رابطه عاطفی سالم

ویژگی های رابطه ی عاطفی سالم از جمله مظاهر زندگی اجتماعی، وجود تعامل سالم و سازنده میان انسان ها و ابراز صمیمیت و همدلی با یکدیگر است. انسان در زندگی خود مقاطع و مراحل حساسی را پشت سر می گذارد که یکی از این مراحل حساس و سرنوشت ساز مساله […]