آیا شما حساسیت به طردشدگی دارید؟ در این جور مواقع چه می کنید و چه می گویید