مرکز مشاوره ستاره ایرانیان

برگزیده یکصد برند ملی با مسئولیت اجتماعی

مرکز مشاره ستاره ایرانیان برگزیده لوح تقدیر یکصد برند با مسئولیت اجتماعی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در 31 اردیبهشت 1401 نایل شد. این مراسم با حضور نماینده وزیر بهداشت و آموزش پزشکی، وزیر علوم تحقیقات و آموزش عالی و وزیر صنعت، معدن و تجارن، نمایندگان مجلس در دودار مختلف و موسسات حمایتی و سازمان های مردم نهاد برگزار گردید.

خدمات تخصصی