تست شیوه فرزندپروری والدین

تست شیوه فرزندپروری والدین. برای حصول نتیجه لطفا به کلیه سوالات با دقت پاسخ دهید.جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

0
0%

تفسیر آزمون: حداکثر نمره کل پرسشنامه 150 و حداقل آن 30 می باشد.
حد وسط یعنی نمره 90 نشانگر والدین باتربیت درست است. والدین سهل گیر با نمرات خیلی پایین و والدین سخت گیر با نمرات خیلی بالا مشخص می شوند.

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.