تست روانشناسی طرحواره یانگ-فرم کوتاه

پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم کوتاه (YSQ-SF)
این تست موارد زیر را ارزیابی می کند:
محرومیت هیجانی /رهاشدگی/بی ثباتی/بی اعتمادی/بدرفتاری/انزوای اجتماعی/بیگانگی/نقص/شرم/شکست/وابستگی/بی کفایتی/آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری/گرفتار/خود تحول/اطاعت /ایثار /بازداری هیجانی/معیارهای سرسختانه/استحقاق/بزرگمنشی/خویشتنداری/خودانضباطی ناکافی.
پرسش نامه طرحواره یانگ بر پایه مشاهدات تجربه شده توسط متخصصان بالینی ساخته شده است. این پرسش نامه خودگزارشی و دارای 205 ماده است و برای اندازه گیری شانزده طرحواره غیرانطباقی اولیه طراحی شده است. اما فرم کوتاه تر این پرسشنامه به دلیل داشتن ویژگیهای نسخه اصلی و از سوی دیگر سهولت اجرا بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.
– افراد ممکن است از این جمله ها برای توصیف خودشان استفاده کنند.
– لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما میدهد.
– اگر برای پاسخ دادن خاطر جمع نیستید بر پایه چیزی که احساس می کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می کنید درست است.
– حتما به تمام سئوالات پاسخ دهید در غیر اینصورت نتیجه تست معتبر نخواهد بود.
جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

0
0%
آزمون فرم کوتاه طرحواره یانگ

این یک تست معتبر و علمی است و تحلیل دقیق آن می بایست توسط روانسنج صورت گیرد. جهت انجام تست فرم بلند طرحواره یانگ و تحلیل آن توسط روانسنجان حرفه ای و سپس رفع مشکلات و مشاوره با مشاوران برتر ما تماس بگیرید.

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.