ژوئن 14, 2022

هیپنوتیزم عمقی

 روانشناسی فراشخصی و هیپنوتیزم درمانی
ژوئن 14, 2022

هیپنوتراپی

در هیپنوتراپی از هیپنوتیزم استفاده می کند (حالت تغییر یافته هوشیاری ناشی از کمی بیشتر از قدرت تلقین) برای کمک به تسهیل تغییرات رفتاری و احساسی استفاده می شود. یک هیپنوتراپیست آموزش دیده می تواند با استفاده از نشانه های شنوایی، بصری یا سایر نشانه های ادراکی، حالت خلسه در مراجع ایجاد کند. هنگامی که فرد وارد حالت هیپنوتیزم می شود، بسیار قابل تلقین است و بحث در مورد خاطرات، کسب بینش و تغییر رفتار را آسان تر می کند.