مارس 18, 2018

خود واقعی من

خود واقعی من تمام ما تصوری از آن چیزی که هستیم را داریم.  نتیجه تجربه ها  و پیامدها و طرز فکر ما در زندگی می باشد. این تصور یا  این پندار از خود را “خود واقعی” می‌گوییم.  منظور از خود واقعی  خود واقعی همان مسئله ای می باشد. که اکنون هستید […]