می 17, 2018

صحبت کردن با نوجوان

آغاز کردن صحبت با نوجوانان دشوار می باشد. صحبت کردن در رابطه با مواد مخدر و الکل دشوارتر خواهد بود. به عنوان پدر و مادر اغلب با مقاومت مواجه می شوید. برای ایجاد تعامل با نوجوان شیوه‌هایی می باشد . که شامل موارد زیر می باشد: روش صحبت کردن با نوجوان […]