می 8, 2018

خودآرمانی

خود آرمانی یعنی بررسی کردن آگاهانه ی شخص از خودش می باشد. اما خود آرمانی آن قسمت از وجود شخص می باشد . که تمایل دارد به آن دست پیدا کند. مفهوم  واقعی خود آرمانی اگر بخواهیم در این رابطه مثالی را بیان کنیم این می باشد که: خود واقعی […]