درمان نقطه گذاری مغزی نوعی EMDR برای درمان بازماندگان ۱۱ سپتامبر و تروما