خدمات سازمانی شامل:

 • -مشاوره پرسنلی و کارگاه های آموزشی

  -تست های قابل انجام با پنل مدیریتی
 • *پکیج سازمانی سنجش ابعاد روانشناختی پرسنل
 • *پکیج استخدام شغلی-سازمانی
 • *پکیج کارایی و بهره وری سازمانی
 • *پکیج ارتقا سطح سلامت سازمانی
 • با تحلیل روانشناختی و پنل مدیریتی

  -انجام خدمات نوروفیدبک و نقشه مغزی و لورتا و ریهام و بازی درمانی برای خانواده های پرسنل
 • 09120045330

 • 02122354282