مشاوره ترک اعتیاد: شخص معتاد ، باید در برابر فشارها ، عذاب های این بیماری به جایی برسد که

در مقابل اعتیاد ، ضعیف شود و برای دور شدن از این بیماری از یک نیروی بهتر راهنمایی بگیرد.

 

مشاوره ترک اعتیاد و یاد دادن به خانواده ها برای راهنمایی به شخص معتاد

 

این به معنی دور شدن شخص توسط والدین نمی باشد ، زیرا صدمه های آن از پشتیبانی ناسالم

هم بیشتر می باشد.

باید هنگامی که اعتیاد شخصی در والدین شناخت می شود:

بدون اختلاف ، بحث و گفتگو ، در آرامش به مراکز در مانی که مربوط می باشد مراجعه کنند.

نکته پر اهمیتی که در این قسمت می باشد :

در بیماری اعتیاد مخصوصا در مراحل پیشرفته آن نباید از او انتظار داشت که شخص یهویی به ترک

آن بپردازد.

بدن شخص معتاد به دلیل مصرف زیاد از مواد مخدر از عملکرد معمولی خود دوری کنند و در

حقیقت با ترک غیر منتظره مصرف :

اعضای بدن او از خود عملکرد های متفاوتی نشان می دهد که از جمله مهم ترین آنها ، عاقبت خماری

می باشد.

خدمت پزشکی معالجه اعتیاد

باید تحت نطارت پزشک به بیمار امکان و فرصت کافی در برابر اعتیاد را بدهیم.

پشتیبانی های عاطفی خود را به تدریج در زمان درمان او نثارش کنیم.

برگشت به اعتیاد شیوه ای می باشد که به صورت کمی برای بعضی از بیماران در حال دوری از این امر

بروز می دهد.

عوض شدن کوچکی در احساس ، برخورد و شرایط زندگی شخص معتاد در حال بهتر شدن ، راه ترک را

عوض می کند و در پایان او را به استفاده دوباره مواد گرایش می دهد.

 

 

آذر ۱۲, ۱۳۹۶
مشاوره ترک اعتیاد

مشاوره ترک اعتیاد

مشاوره ترک اعتیاد: شخص معتاد ، باید در برابر فشارها ، عذاب های این بیماری به جایی برسد که در مقابل اعتیاد ، ضعیف شود و برای دور شدن از این بیماری از یک نیروی بهتر راهنمایی بگیرد.   مشاوره ترک اعتیاد و یاد دادن به خانواده ها برای راهنمایی […]
آذر ۱۲, ۱۳۹۶
دلسوزی برای اعتیاد

دلسوزی برای اعتیاد

دلسوزی برای اعتیاد:والدین بلافاصله بعد از فهمیدن این مسئله در اوج دلسوزی و محبت به شخص ، تلاش می کنند این مسئله را مخفی می کنند.   سرانجام دلسوزی بی منطق برای اعتیاد به شخص معتاد پول کافی برای ترتیب دادن مواد می دهند تا به خاطر به دست آوردن […]