همه ما نگران دلبستگی هستیم که چرا فرزندانمان هنگام جدایی از مادر گریه می کنند. ما به ویژه براساس رفتار مادر و نیز تجارب بعدی یا عوامل دیگری سبک دلبستگی مان را تعیین می کنیم که بر رفتارمان در ارتباطات نزدیک و صمیمی تأثیرگذار است. خوشبختانه، اکثر مردم دارای سبک دلبستگی ایمن می باشند به دلیل آنکه این سبک معطوف به بقا است، به ما اطمینان در امنیت بودن را می دهد و می توانیم به یکدیگر در محیط های خطرناک کمک کنیم. آن نوع اضطرابی را هنگامی که نمی دانیم در چه مرحله ای از کودکی مان بوده یا در پی شکست عاطفی پس از یک فاجعه متحمل می شویم همچون فیلم یا خیال محال و غیرممکنی؛ هم وابستگی نام دارد. این امر طبیعی است. فریادهای آتشی و تعقیب کردن به عنوان رفتار اعتراضی منظور می شوند مانند طفلی که نگران جدایی از مادرش است.

سبک های دلبستگی

ما بر روی یک پیوستار فقط یا به دنبال رابطه هستیم و یا از آن اجتناب می کنیم. اما، یکی از سه سبک زیر معمولاً غالب است؛ خواه دارای رابطه ای موقتی باشیم خواه دارای رابطه زناشویی بلند مدتی هستیم:

سبک ایمن ـ 50درصد از افراد جامعه

سبک مضطرب ـ 20درصد از افراد جامعه

سبک اجتنابی ـ 25درصد از افراد جامعه

سبک های ترکیبی مانند سبک مضطربی ـ ایمن یا اجتنابی ـ مضطربی 5-3 درصد از افراد جامعه را تشکیل می دهند. برای تعیین سبک زندگی تان خود را با آزمون محققی به نام دکتر فریلی محک بزنید.

سبک دلبستگی ایمن: دوستی و گرمی طبیعی و ذاتی می باشند و شما قادر به صمیمیت هستید بدون اینکه نگرانی درمورد رابطه یا سوء تعبیر اندکی داشته باشید. شما نواقص شریکتان را می پذیرید و با او با عشق و احترام برخورد می کنید. شما نقش بازی نمی کنید یا دوگانگی در رفتارتان ندارید اما رو راست هستید و قادرید که برد و باخت های زندگی تان، نیازها و احساسات را آشکارا و با اطمینان به اشتراک بگذارید. شما در قبال همسرتان در رعایت این موارد مسئولیت دارید و سعی در برآورده کردن آنها دارید. به دلیل آنکه اعتماد به نفس خوبی دارید و چیزها را شخصاً برای خود نمی خواهید و انتقاد پذیر هستید. بنابراین، در مقابل تعارضات حالت دفاعی نمی گیرید. بلکه، آنها را با حل مسئله، نادیده گرفتن یا معذرت خواهی به حداقل می رسانید.

سبک دلبستگی مضطربی: شما تمایل به برقرای رابطه نزدیک و صمیمی دارید. شما برای حفظ رابطه مثبت و برای خشنودی و سازگاری با همسرتان از نیازهایتان صرف نظر می کنید. اما به دلیل آنکه شما نیازهایتان را برطرف نمی کنید؛ شاد نیستید. درگیر رابطه می شوید و توافق زیادی با همسرتان دارید و نگران هستید که همسرتان رغبت زیادی به ارتباط با شما نداشته باشد. شما اغلب چیزها را شخصی و با محوری منفی در نظر می گیرید و عواقب منفی را برجسته می کنید. این مورد از تفاوت های مغزی نشأت می گیرد که در افراد با سبک دلبستگی مضطربی کشف شده است. شما برای تسکین اضطرابتان نقش بازی می کنید و سر همسرتان کلاه می گذارید تا توجه او را جلب کنید و با نپذیرفتن نتیجه و کارهای غیر منطقی، رجوع نکردن به تماس های تلفنی، برانگیختن حس رشک و تهدید به طرد سعی در اطمینان دادن مجدد به او می باشید؛ همچنین شما ممکن است به توجه او به دیگران حسادت کنید و حتی به صورت غیرلزوم، اقدام به نوشتن مکرر نامه یا تلفن زدن تهدید آمیز به همسرتان کنید.

سبک دلبستگی اجتنابی: درصورتی که از رابطه نزدیک اجتناب می کنید پس حفظ استقلال و غرورتان از رابطه برایتان مهم تر است. از رابطه مشروط لذت می برید. در رابطه ها، شما خودخواهانه عمل می کنید و اشتراک احساسات خوبی ندارید.(مثلا زمانی که در خداحافظی با همسرتان در هواپیما، برخورد، اضطراب یا غم زیادی را در مقایسه با دیگران از خود نشان ندادید). آزادی و سرسپردگی نابهنگام تان را حفظ می کنید. پس از سرسپردگی نیز دچار آشفتگی ذهنی با نارضایتی مداوم در مورد رابطه تان می شوید؛ بر نواقص ظاهری کوچک همسرتان تمرکز می کنید یا مدام خاطرات دوران مجردی و یا دیگر رابطه های آیده آل تان را مرور می کنید. شخص دلبسته مضطربی گوش به زنگ مشاهده علایمی برای دوری از همسر است؛ شما مثلا منتظر تلاش های کنترلی همسرتان یا محدودشدن آزادی و خودمختاری تان به هر طریق هستید. درگیر رفتارهای دوری گزینی همچون پرسه زدن، تصمیمات یک جانبه گرفتن، نادیده انگاشتن همسرتان یا خاتمه دادن به احساسات و نیازهای او هستید. همسرتان ممکن است از اینکه نیازهای او را در نظر نمی گیرید شاکی باشد یا اینکه از مرموز بودن و به اشتراک نگذاشتن احساساتتان شکایت کند. در واقع، او اغلب او نیازمند شماست اما این شکایت موجب قوی تر شدن شما و تقویت حس خودکامگی تان می شود. در خاتمه دادن رابطه نگران نیستید، اما اگر رابطه تهدید شود، شما به خودتان رجوع می کنید که دارای نیازهای دلبستگی نیستید و احساس محنت و پریشانی را کتمان می کنید. این بدان معنا نیست که نیازی وجود ندارد بلکه آنها سرکوب می شوند. از طرفی؛ شما ممکن است از اینکه دیگر امکان نزدیکی و رابطه برایتان تهدید کننده یا حاکی از هشدار نیست، مضطرب و احساس پریشانی کنید.
codependcy

رابطه ها

حتی افرادی که حس استقلال و خودمختاری می کنند اغلب پس از درگیری و وابستگی در یک رابطه رمانتیک شگفت زده می شوند. زیرا رابطه های صمیمی به طور ناخودآگاه سبک دلبستگی را برمی انگیزد خواه صادقانه باشد خواه به علت ترس از تجارب گذشته تان باشد. طبیعی است که به همسرتان با میزانی مناسب وابسته شوید. وقتی که نیازهایتان برآورده می شود بالطبع احساس امنیت می کنید. شما می توانید سبک دلبستگی همسرتان را با رفتار و واکنش او به در درخواست مستقیم برای نزدیکی بیشتر ارزیابی کنید. آیا می خواهید نیازهایتان را برطرف کنید یا تدافعی و ناآرام عمل می کنید و یا گاهگاهی با شما وفق می یابند و به موقعیت یا رفتار دوری گزین رجوع می کنید؟ کسی که سبک ایمن دارد تمایلی به نقش بازی کردن ندارند، به خوبی ارتباط برقرار می کند و توانایی سازش دارند. در مقابل، شخص مضطربی نزدیکی بیشتری خواهان است اما هنوز هم نیاز به اطمینان خاطر دارد و نگران به خطر افتادن رابطه است. سبک های اجتنابی و مضطربی مانند هم وابستگی در رابطه به نظر می رسند. آنها احساسات و رفتارهای مطلوب و مورد نظر خود را مشخص می کنند. هر کسی از نیازهایش ناآگاه است که از طریق دیگران ابراز می شوند. این یک دلیل برای کشش متقابل است. اقناع کننده ها در سبک مضطربی معمولاً در شخص دارای سبک ایمن خنثی می شود. آنها معمولاً مجذوب افراد اجتنابی می شوند. اضطراب در بک دلبستگی ناایمن نیروی دوباره می گیرد و هنگام ناآرامی، این احساس خودش را جای می دهد و موجب اضطراب بیشتری می شود و در آن؛ افراد ترس های ناشی از از دست دادن رابطه و اعتقادات نامحبوب و ناایمن بودن عشق را مطرح می کنند. افراد دوری گزین نیاز به کسی دارند که از آنها برای تقویت نیازهای هیجانی تا حد زیادی ناشناخته و مطرود طرفداری و پشتیبانی کنند و تمایلی به برآورده شدن نیاز از طریق دیگر اجتنابی ها ندارند. برخلاف افراد دارای سبک دلبسته ایمن همدم طلب ها و دوری گزین ها مهارتی در حل تعارضات ندارند و راه حل کنارآمدن را نمی دانند. آنها مستعد تدافعی عمل کردن، حمله و عقب نشینی می باشند که موجب تشدید تعارض خواهد شد. بدون تعقیب کردن، تضاد یا رفتارهای تکانشی هر دو افراد همدم طلب و دوری گزین احساس افسردگی و پوچی را به واسطه دلبستگی های دردناک قبلی شان تجربه می کنند.

تغییر سبک ها

اگرچه اکثر افراد سبک دلبستگی شان را تغییر نمی دهند، اما می توانید خودتان را براساس تجارب و تلاش آگاهانه به میزان کمتر یا بیشتری از حدی که حال هستید، ایمن شوید. به منظور تغییر سبک تان و بیشتر ایمن شدن می توانید یک روش درمانی و نیز ارتباط با افرادی که ظرفیت دلبستگی ایمن را دارند را برگزینید. در صورتی که دارای سبک دلبستگی مضطرب هستید شما دارای تعهد در ارتباط پایاتری با افراد دارای سبک دلبستگی ایمن هستید. این امر به ایمن شدن بیشتر کمک می کند. سبک دلبستگی تان را تغییر دهید و از هم وابستگی به سوی تعامل، ارتباط نزدیک و دلبستگی عاطفی پیش روید. هر دو روش به قرار زیر است:

· احساس شرم را درمان کنید و اعتماد به نفس تان را تقویت کنید. این کارها باعث می شود که چیزها را شخصاً برای خود نخواهید.

· یاد بگیرید بیشتر مقتدر باشید.

· احراز هویت، شرف و بیان قاطعانه نیازهای هیجانی تان را یاد بگیرید.

· جرأت معتمد بودن و همراهی را داشته باشید. نقش بازی نکنید یا سعی نکنید علایق همسرتان را با فریب دادن زیر پا بگذارید.

· پذیرفتن خود و دیگران را تمرین کنید و کمتر خرده بگیرید.

· از نشان دادن عکس العمل فوری دست بردارید و حل تعارض و سازش و توافق از دیدگاه “ما” را یاد بگیرید.

افراد همدم طلب بیشتر در قبال خودشان مسئولند در حالی که افراد دوری گزین مسئولیت بیشتری در قبال همسرشان دارند. نتیجه آن، ارتباط بین فردی امن تری است نسبت به رابطه هم وابسته یا خلوت گزینی با احساس خودبسندگی کاذب.

به لحاظ آماری مجردها سبک اجتنابی تری دارند زیرا افراد داری سبک دلبستگی ایمن تمایل بیشتری به برقراری رابطه دارند. برعکس، آنها در پی ایده آل ها نیستند و با پایان یافتن رابطه خیلی تنها نمی مانند که احتمال رابطه موقتی در دلبسته اضطرابی با اجتنابی ها افزایش می باید و دور باطلی از پیامدهای این ارتباط تقویت می شود. اما، انواع سبک دلبسته مضطربی تمایل به پیوند سریع دارند و در پی اینکه آیا همسرشان رغبتی به برآورده کردن نیازهایشان دارد یا خیر، نیستند. آنها متمایل به داشتن جنبه های مشترک با هر پدیده تازه، داشتن همسری ایده آل و چشم پوشی از مشکلات بالقوه هستند و برای سرد کردن و از بین بردن رابطه نیازهایشان را سرکوب می کنند، پیام های نامعقولی را در دراز مدت به همسرشان مخابره می کنند. همه این رفتارها دلبستگی را به قطع یقین اجتنابی تر می کند. وقتی این قبیل افراد از نیازها و رابطه صرف نظر می کنند، اضطرابشان شعله ور می شود؛ همدم طلب ها دچار بی رغبتی و نگران رابطه می شوند به عوض اینکه درک کنند که عاطل و باطل بودن و سرگردانی همسرشان یک مشکل عمده است نه خودشان یا هرچیزی که قبلا رخ داده یا باید برای تغییر آن در آینده دست به کار شوند. آنها تردید دارند و سعی می کنند به موضوع عمیق تر شوند به جای آنکه با واقعیت روبرو شوند و به دنبال جبران فقدان ها باشند. به خصوص؛ پس از رهایی از رابطه ناکام هم وابستگی؛ افراد از وابستگی به فردی که موجب وابستگی بیشترشان شود واهمه دارند. البته ممکن است به دلیل عدم نداشتن سبک دلبستگی ایمن به رابطه هم وابستگی صادق باشند. اما، در یک رابطه ایمن؛ هم وابستگی شایسته به شما امکان وابستگی به یکدیگر بیشتری را خواهد داد. شما دارای یک بنیاد امن و ایمن در راستای کاوش دنیا هستید. این همان چیزی است که کودکان نوپا را تشویق به استقلال طلبی، بیان خود واقعی شان و خودمختارتر می کند. به همین نحو، افراد در طی درمان اغلب می ترسند به فرد درمان گر بیشتر وابسته شوند و پس از احساس اندکی بهبودی درمان را رها می کنند.این زمانی است که ترس های هم وابستگی طغیان می کند و باید مورد توجه قرار گیرد؛ ترس هایی مشابه که مانع از داشتن سبک دلبستگی ایمن در رابطه ها می شود و آنها را در جهت جستجوی فردی اجتنابی سوق می دهد. در واقع، با درمان مناسب یک سبک دلبستگی ایمن شکل می گیرد که به افراد امکان می دهد تا پیشرفت کنند و دارای احساس خودمختاری بیشتری شوند. البته تناقضی در این باره مطرح می شود: اینکه ما با وابستگی به کسی دیگر مستقل تر می شویم، نشان دهنده سبک دلبستگی ایمن است. این مورد دلیل دیگری است برای چرایی اینکه تغییر در خودمان سخت است یا داشتن رابطه ناایمن بدون حمایت های بیرونی و جانبی مشکل است.

دی ۲۸, ۱۳۹۵
co-dependency-quiz

چگونه سبک دلبستگی تان تغییر یابد

همه ما نگران دلبستگی هستیم که چرا فرزندانمان هنگام جدایی از مادر گریه می کنند. ما به ویژه براساس رفتار مادر و نیز تجارب بعدی یا عوامل دیگری سبک دلبستگی مان را تعیین می کنیم که بر رفتارمان در ارتباطات نزدیک و صمیمی تأثیرگذار است. خوشبختانه، اکثر مردم دارای سبک […]
دی ۲۷, ۱۳۹۵
download (10)

تشخیص بیماری آلزایمر

بیماری آلزایمر معمولاً در همان مراحل اولیه حتی در افرادی که مراقبت های پزشکی اولیه را به دلیل مشکلات حافظه طی می کنند نیز تشخیص داده نمی شود. · اشخاص و خانوده هایشان عموماً علایم را به خوبی گزارش نمی دهند. · آنها ممکن است با نشانه های معمولی سالخوردگی […]
دی ۲۷, ۱۳۹۵
iStock_000021386717Medium-1-1200x630

به اهدافتان دست یافته اید اما هنوز هم خوشحال نیستید؟ ۴ نکته برای تحقق این مهم

در جامعه هدف گرای ما، تنظیم اهداف برای به عملی کردن اغلب یک محرک نیرومندی است که موجب پیشرفت شخصی و حرفه ای می شود. در اصل، ممکن است این چیز بدی به نظر نرسد اما مسئله این است که چرا وقتی به هدف مورد نظرتان می رسید آن در […]
دی ۲۷, ۱۳۹۵
images (10)

یک دلیل شگفت آور برای اختلال افسردگی

براساس انجمن افسردگی و اضطراب آمریکا (ADAA)، افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی در ایالات متحده به شمار می رود. در سال 2014، حدود 15.7میلیون بزرگسال سنین 18سال و بالاتر حداقل یک رویداد افسرده کننده عمده را به تازگی تجربه کرده اند که در 6.7درصد از تمامی بزرگسالان آمریکا […]