بدگمانی به معنی خیال و تفکر بد در رابطه با فردی می باشد.

 •  به عبارتی دیگر : که انسان در رابطه با برخورد .
 • و گفتار اطرافیان خیال‌های ناروا داشته باشد.
 • و به این ترتیب آن خیال را به صورت یک حقیقت مشاهده کند.

بدگمانی در گفتگوی زن و مرد

به طور مثال مردی را در حال گفت و گو کردن با زن مشاهده کرده است.

و به ذهنش خطور می کند که این دو با یکدیگر دارای ارتباط نامشروع می باشند .

و بحث و گفت و گوی آنها به‌صورت عاشقانه شکل گرفته است .

و در عمل با آن معامله یک انسان بد کار بکند .

و  دیگر به او اطمینان نمی‌کنند.

 • به چنین حالتی بدگمانی و به حالتی که در رابطه با
 • اطرافیان به آن دست می‌دهند. و بد اندیشی می گویند.

انواع بدگمانی

 • بدگمان شدن نسبت به مردم.

بدگمان شدن نسبت به مردم این می باشد .

که انسان نسبت به اشخاص جامعه بدون اینکه واقعاً کار بدی انجام داده باشند.

فکر و خیال بد خواهد کرد و به این ترتیب در او اثر می‌کند.

بدگمانی1

بدگمان شدن به خود.

بد گمان شدن نسبت به خود این می باشد .

که انسان همواره خود را در مقابل انجام دادن حقوق خدا و بندگانش مقصر می داند.

بدگمان شدن دارای پیامدهای نامناسبی در زندگی شخصی.

و اجتماعی انسان دارد.

که  شامل موارد زیر می باشد:

پیامدهای بدگمانی

 • مردم گریزی.
 • زندگی اجتماعی بر طبق الفت میان انسانها و اعتماد متقابل می باشد .
 • اگر انسان ها به همدیگر به بدگمانی بپردازند.
 • اعتماد متقابل  خدشه دار می شود .
 • و شخص بدگمان از اطرافیان فرار می کند.
 • و به فاصله گرفتن می‌پردازد و در آخر تنها خواهد شد.

یاس و ناامیدی در بدگمانی

 • بد گمان شدن یکی از بیماری های خطرناک روحی.
 • جسمی محسوب می شود .

منبع:ساینس دیلی

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷
بدگمانی

بدگمانی

بدگمانی به معنی خیال و تفکر بد در رابطه با فردی می باشد.  به عبارتی دیگر : که انسان در رابطه با برخورد . و گفتار اطرافیان خیال‌های ناروا داشته باشد. و به این ترتیب آن خیال را به صورت یک حقیقت مشاهده کند. بدگمانی در گفتگوی زن و مرد به […]