پرسشنامه ای که در اختیار شماست، دارای تعدادی جمله است . با توجه به محتوای جمله ها پاسخ خود را انتخاب کنید.
الف : اگر جمله ای همیشه یا در اغلب مواقع در مورد شما درست است گزینه درست است را انتخاب کنید.
ب : اگر جمله ای همیشه یا در اغلب مواقع در مورد شما درست نیست گزینه درست نیست را انتخاب کنید.
ج : اگر جمله ای به شما مربوط نمی شود و یا چیزی است که نمی توانید در مورد آن تصمیم بگیرید گزینه نمیدانم را انتخاب کنید.

تذکرات:
الف – در این پرسشنامه جواب صحیح یا غلط وجود ندارد ، بنابراین طبق نظر و احساس خود پاسخ دهید .
ب – اگر به جملاتی برخوردید که به نظرتان عجیب می آید نگران نشوید و توجه داشته باشید که بعضی از جملات مربوط به گروه های خاصی از افراد است .
جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

0
0%
تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا MMPI (فرم بلند 567 سوالی)

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما می بایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.